Vishal Patil
Vipul Patole
Jithesh R
Mayura Deshpande

Sanket Magarkar
Sreeja Balchandran
• Santosh Khawale
Bhanu Samyal

Purba Joshi
Deepa Sam
• Ridhi Agarwal
Mark D'souza

Ajay Chavan
Aniket Tendulkar
Pradeep Deulkar